รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ม.ค. 2559 08:42:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TT เริ่มซื้อขายวันที่ 12 มกราคม 2559
หลักทรัพย์
TRITN
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ TT เริ่มซื้อขายวันที่ 12 มกราคม 2559
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TT)
ทุนเดิม (บาท)                    : 725,129,857.80
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 7,251,298,578
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 301,938,276
ทุนใหม่ (บาท)                    : 755,323,685.40
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 7,553,236,854
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TT-W2) จำนวน 
288,384,220 หน่วยแปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 301,938,276 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.047
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.10
วันใช้สิทธิ                      : 30 ธ.ค. 2558
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 12 ม.ค. 2559
______________________________________________________________________