รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ม.ค. 2559 08:34:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ CSS เริ่มซื้อขายวันที่ 12 มกราคม 2559
หลักทรัพย์
CSS
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ CSS เริ่มซื้อขายวันที่ 12 มกราคม 2559
ชื่อบริษัท                      : บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด 
(มหาชน) (CSS)
ทุนเดิม (บาท)                    : 533,251,119.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,066,502,238
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 42,901,045
ทุนใหม่ (บาท)                    : 554,701,641.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,109,403,283
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (CSS-W1) จำนวน 
35,721,105 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 42,901,045 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.201
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.249
วันใช้สิทธิ                      : 30 ธ.ค. 2558
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 12 ม.ค. 2559
______________________________________________________________________