รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ม.ค. 2559 17:13:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX)
หลักทรัพย์
TDEX
แหล่งข่าว
TDEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ 
(TDEX) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าว
ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559
ในส่วนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
เพื่อให้เป็นไปตามระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

เรื่อง  วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
เดิม วันที่จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันเนื่องมาจากการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(วันทำการที่ 3 นับจากวันที่ส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน)
แก้ไขเป็น 
วันที่จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันเนื่องมาจากการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ภายในวันทำการที่ 3 นับจากวันที่ส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน)

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2659-8888
 กด 1 (ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ) ในวันและเวลาทำการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้