รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ม.ค. 2559 08:40:00
หัวข้อข่าว
หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ WHART เริ่มซื้อขายวันที่ 7 มกราคม 2559
หลักทรัพย์
WHART
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ WHART เริ่มซื้อขายวันที่ 7 
มกราคม 2559
ทุนเดิมของกองทรัสต์ (บาท)               : 2,993,933,306.91
- จำนวนหน่วยทรัสต์ (หน่วย)              : 310,790,000
จำนวนหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน (หน่วย)             : 350,880,000
ทุนใหม่ของกองทรัสต์ (บาท)               : 6,374,065,610.91
- จำนวนหน่วยทรัสต์ (หน่วย)              : 661,670,000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม จำนวน 250,922,300 หน่วย
(กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนวันที่ 3
ธันวาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 ธันวาคม 2558)
อัตรา (หน่วยทรัสต์เดิม :หน่วยทรัสต์ใหม่)         : 1.20 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หน่วย)                : 10.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 21 ธ.ค. 2558 ถึงวันที่ 25 ธ.ค. 2558
จัดสรรรให้                     : ประชาชนทั่วไป 99,957,700 หน่วย
ราคาเสนอขาย (บาท/หน่วย)              : 10.00
วันเสนอขาย                     : วันที่ 23 ธ.ค. 2558 ถึงวันที่ 25 ธ.ค. 2558
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 07 ม.ค. 2559
หมายเหตุ                      :
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 9.6333 บาท
______________________________________________________________________