รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ธ.ค. 2558 15:04:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิกถอน "BECL" และ " BMCL" จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
หลักทรัพย์
BMCL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิกถอนหลักทรัพย์                

เรื่อง                        : การเพิกถอนหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL)
 - บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL)
วันที่เพิกถอน                     : 30 ธ.ค. 2558
เหตุผล                       :
 - บริษัทถูกควบรวม
หมายเหตุ                      :
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้สั่งห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัททางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL) 
และบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2559
ตามที่บริษัทร้องขอ เพื่อการเตรียมการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ คือ บริษัท
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BECL และ ของ BMCL
รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำหลักทรัพย์ของ BEM
เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้นั้น (รายละเอียดปรากฏตามข่าวของ BECL และ BMCL ในระบบ
SETSMART วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 และวันที่ 9 ธันวาคม 2558)
     
บัดนี้ BECL และ BMCL ได้ดำเนินการควบบริษัทแล้วเสร็จ 
โดยนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดรับจดทะเบียนการควบบริษัททั้งสองแล้ว BECL และ BMCL
จึงสิ้นสภาพจากการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และ BEM จะรับโอนทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ
หน้าที่และความรับผิดชอบของ BECL และ BMCL ทั้งหมด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 (4) และ 171 (1)
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์ของ BECL และ BMCL
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และรับหลักทรัพย์ของ BEM
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัท
กล่าวคือตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558 (มีผลในระบบการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559)
และกำหนดให้เริ่มซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
     
สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ BEM ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ดังนี้
1. หุ้นสามัญจำนวน 15,285 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 15,285 ล้านบาท 
เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
2. หุ้นสามัญของ BEM จัดอยู่ในกลุ่มบริการ หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ 
และใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "BEM"
3. เพื่อให้หลักทรัพย์ของ BEM สามารถซื้อขายได้ตามสภาพความเป็นจริง 
ตลาดหลักทรัพย์จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 29(3) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555
กำหนดให้ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของ BEM ในวันที่ 5 มกราคม 2559 ไม่มีราคาสูงสุดและต่ำสุด

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูล BEM ได้จากสรุปข้อสนเทศของบริษัทในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
 (SETSMART) และ http://www.set.or.th
______________________________________________________________________