รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ธ.ค. 2558 08:11:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2558
หลักทรัพย์
SSC
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEc : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2558
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ชนะ โตวัน
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 28/12/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -4.67% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 6.25% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 25/12/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.19% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เสริมสุข จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 28/12/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -64.66% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เสริมสุข จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 28/12/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 64.66% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 64.66% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________