รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 ธ.ค. 2558 08:19:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2558
หลักทรัพย์
BA
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2558

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับ
แบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 25/12/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.71% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 11.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 09/12/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.03% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.00286% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________