รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ธ.ค. 2558 08:35:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2558
หลักทรัพย์
EMC
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2558
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ดุษฏี พงษ์สุทธิมนัส
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 25/12/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว จินตนา ลีลาชัยเจริญภัณฑ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 22/12/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -3.16% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 8.52% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ธงชัย ลีกาญจนากร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 22/12/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.16% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.48% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 25/12/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -9.49% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 2.2% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________