รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ธ.ค. 2558 19:29:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ตล. 025/2558
        
วันที่ 25 ธันวาคม 2558
เรื่อง  แจ้งกำหนดวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันหยุดพิเศษเพิ่ม เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันศุกร์ที่ 6
พฤษภาคม 2559 และวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม
เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมในช่วงวันฉัตรมงคลและวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
รวมถึงเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ
ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศเป็นวันหยุดพิเศษเพิ่มเติม

ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและให้สอดคล้องกับวันหยุดขององค์กรดังกล่าวข้างต้น บริษัท 
เอคิวเอสเตท จำกัด(มหาชน) จึงกำหนดวันหยุดดังกล่าวเป็นวันหยุดในปี 2559 เพิ่มเติม จำนวน 2 วัน

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ต่อไป   ขอแสดงความนับถือ(นายสุทธิศักดิ์ วจีปิยนันทานนท์)  (นายภพ เพชรสุวรรณ)
        กรรมการ           กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้