รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ธ.ค. 2558 08:53:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข้อเท็จจริงที่ส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน
หลักทรัพย์
JASIF
แหล่งข่าว
JASIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
             
ตามที่มีข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
จัสมิน ("กองทุน") นั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุน
 ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

     ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง ( Optical Fiber Cable : OFC) 
ของกองทุนเป็นเส้นใยแก้วที่เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้งานในปัจจุบัน
รวมถึงยังคงใช้เป็นโครงข่ายหลักของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทุกราย มีอายุการใช้งาน 30 ปี

     บลจ. บัวหลวง เชื่อว่า ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สาย 4 G จะมาเติมเต็ม 
และช่วยสนับสนุนธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฟิกซ์บรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สาย 4 G
เหมาะสำหรับการรับส่งข้อมูลผ่านทางมือถือ ในขณะที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเมื่อกลับมาที่บ้าน
ก็จะเรียกดูข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฟิกซ์บรอดแบนด์มากกว่า
เพราะรับส่งข้อมูลได้เร็วกว่าและมีความเสถียรกว่าการเรียกดูข้อมูลผ่านมือถือ

     บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS ) ได้จัดตั้ง บริษัท แจส โมบาย 
บรอดแบนด์ จำกัด (JASMBB) เพื่อดำเนินธุรกิจเทคโนโลยี 4 G ดังนั้น JASMBB
จะมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการชำระค่าใบอนุญาต 4 G  และรับความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ 4 G
ในขณะที่กองทุนได้รับค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง จากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
(TTTBB) ซึ่งเป็นบริษัทลูกอีกบริษัทหนึ่งของ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS )
ซึ่งให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูงภายใต้ชื่อ 3BB บลจ. บัวหลวง เชื่อว่า
กองทุนจะได้รับค่าเช่าอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการเช่า

     อนึ่ง ตามที่มีข่าวว่า JAS จะหาแหล่งเงินกู้เพื่อชำระค่าใบอนุญาต 4 G จากกองทุนนั้น บลจ. 
บัวหลวงขอชี้แจงว่า ข่าวดังกล่าวเป็นข่าวที่คลาดเคลื่อน ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
 
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้