รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ธ.ค. 2558 08:49:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2558
หลักทรัพย์
EMC
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2558
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 17/12/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ประสาร มาลีนนท์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 18/12/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.58% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ธงชัย ลีกาญจนากร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 17/12/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.26% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 7.32% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว จินตนา ลีลาชัยเจริญภัณฑ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 17/12/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.26% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 11.68% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 08/12/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.71% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 7.834% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ชินชัย ลีนะบรรจง
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 08/12/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 8.91% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 12.45% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

7. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 08/12/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 7.78% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 11.69% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

8. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 03/12/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 2.7% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.4% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________