รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ธ.ค. 2558 17:22:00
หัวข้อข่าว
สรุปสาระสำคัญของการลงทุนครั้งแรกของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
MIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

22 ธันวาคม 2558  
  
เรียน   กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ กทร. 1374/2558 เรื่อง 
สรุปสาระสำคัญของการลงทุนครั้งแรกของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะผู้จัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล (MIT) ("กองทรัสต์")
ขอแจ้งสรุปข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ ดังนี้
-  รายละเอียดทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก:
หุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท เอพียูเค จำกัด 
(นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของดินแดนอาณานิคมอังกฤษเกิร์นซีย์) จำนวนทั้งสิ้น
21,232,191 หุ้น
ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ในทรัพย์สินประเภทคลังสินค้าที่ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ข้อมูล (Data
Centre) รายละเอียดดังต่อไปนี้
(1)  ที่ดินและอาคารศูนย์ข้อมูล C หรืออาคารยูนิต C ซึ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าว ตั้งอยู่ที่ ถนน 
Anchor and Hope Lane เขตชาร์ลตัน กรุงลอนดอน SE7 7SQ ประเทศสหราชอาณาจักร ตลอดจนส่วนควบ และสิ่งติดตรึง
 ของที่ดินและอาคารดังกล่าว และ
(2)  อุปกรณ์และงานระบบ ซึ่งติดตั้งในอาคารเพื่อรองรับความต้องการในการเป็นศูนย์ข้อมูล (Data Centre) 
และรองรับสาธารณูปโภคที่จำเป็น อันได้แก่ เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับ งานระบบหม้อแปลงไฟฟ้า (กำลังรวม 3
เมกะวัตต์) งานระบบปรับอากาศ งานระบบประปา งานระบบโทรศัพท์และสื่อสาร และงานระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
-  วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครั้งแรก : 15 ธันวาคม 2558
-  ผู้ขายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ : บริษัท CGD Digital Partners จำกัด 
(นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายสาธารณรัฐมอริเชียส)
-  ราคาที่กองทรัสต์ลงทุนครั้งแรก : 16,900,000 ปอนด์สเตอร์ลิงอังกฤษหรือ 922,165,400 บาท ทั้งนี้ 
ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซื้อขายทรัพย์สิน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                ขอแสดงความนับถือ

                  (นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
                         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 02-649-2180
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้