รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ธ.ค. 2558 08:11:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : MIT เริ่มซื้อขาย 23 ธันวาคม 2558
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(REIT)
ชื่อกองทรัสต์                     : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล (MIT)
ชื่อย่อ                        : MIT
หมวดอุตสาหกรรม                   : 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 23 ธ.ค. 2558
จำนวนหน่วย (หน่วย)                  : 97,500,000
ราคา Par (บาทต่อหน่วย)                : 10.00
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 10.00
ลักษณะโครงการ (โดยย่อ)               : ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอพียูเค จำกัด (APUK) 100 % 
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่ง APUK เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
และอาคารประเภทคลังสินค้าที่ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ข้อมูล (Data Centre) รวมถึงส่วนควบและงานระบบต่างๆ
โดยมีพื้นที่ให้เช่ารวม 1,342 ตร.ม. และทรัพย์สินตั้งอยู่ที่เขตชาร์ลตัน กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ผู้จัดการกองทรัสต์                  : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ทรัสตี                       : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
หมายเหตุ                      :
วันเสนอขาย IPO : วันที่ 17 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2558

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ MIT จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File
______________________________________________________________________