รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ธ.ค. 2558 18:42:00
หัวข้อข่าว
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
หลักทรัพย์
THL
แหล่งข่าว
THL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

ทค. 151-065/12/2558

21 ธันวาคม 2558

เรื่อง  รายการที่เกี่ยวโยงกัน
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ได้มีมติอนุมัติเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท (คิดเป็นร้อยละ 8.55 ของหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด) ให้แก่นายวิจิตร
เจียมวิจิตรกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการของบริษัทด้วย
เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทและนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในตัวนายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
และนายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล ได้แสดงเจตนาที่จะให้การสนับสนุนการระดมทุนในครั้งนี้ของบริษัทด้วย การที่
นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการของบริษัทดังกล่าว
จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน 2546 (ประกาศ เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน) โดยมีขนาดของรายการดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่า 20
ล้านบาท ผู้บริหารแผนจึงต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศตามที่ประกาศฯ
เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันกำหนด แต่ไม่ต้องดำเนินการขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น
เนื่องจากบริษัทอยู่ภายใต้การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ
และศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบคำร้องขอเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
 เมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 2558
  บริษัทฯ 
จึงขอแจ้งรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ดังต่อไปนี้

1.  วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 
ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันชำระเงินซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ระหว่างวันที่
22 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2558 และมีมติอนุมัติเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 2,000,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท) ให้แก่นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล2.  ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 2,000,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท (คิดเป็นร้อยละ 8.55 
ของหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 100,000,000 บาท ให้แก่นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการของบริษัทนั้นเข้าข่ายเป็นการทำรายการเกี่ยวโยงกัน
ตามที่ประกาศฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันกำหนด เพราะมีขนาดรายการมากกว่า 20 ล้านบาท
บริษัทจึงต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศตามที่ประกาศฯ
เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันกำหนดต่อตลาดหลักทรัพย์
แต่ไม่ต้องดำเนินการขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น
เนื่องจากบริษัทอยู่ภายใต้การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ

3.  การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
  ราคาที่จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล 
ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามที่ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
(ซึ่งแผนฟื้นฟูกิจการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดในหุ้นละไม่น้อยกว่า 0.05 บาท)
ให้แก่ผู้ลงทุนในฐานะบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ซึ่งพิจารณาจากโอกาสและความเป็นไปได้ในการระดมทุนจำนวนสูงสำหรับกิจการที่ภาระหนี้สินสูงกว่ามูลค่าสินทรั
พย์รวม 1,213.76 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) ในครั้งนี้มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ
-1.60 บาทต่อหุ้น
อย่างไรก็ดี การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนในฐานะบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท ดังกล่าว
ไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง
การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ
เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ

4.  ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยง
นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท 
ปัจจุบันถือหุ้นบริษัทจำนวน 19,185,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.53
ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทก่อนการเพิ่มทุนในครั้งนี้

5.  กรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศฯ 
เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันกำหนดว่ากรรมการที่มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
จะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่สิทธิออกเสียงในที่ประชุม
ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียของบริษัทซึ่งไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ นายวิจิตร
เจียมวิจิตรกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท


6.  ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทและนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในตัวนายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล 
และนายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล ได้แสดงเจตนาที่จะให้การสนับสนุนการระดมทุนในครั้งนี้ของบริษัทด้วย
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทจัดทำการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่นายวิจิตร
เจียมวิจิตรกุล ซึ่งเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

7.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
      --ไม่มี --

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ์
หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้