รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ธ.ค. 2558 18:42:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง
หลักทรัพย์
THL
แหล่งข่าว
THL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 พ.ย. 2558
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : บุคคลในวงจำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร           :
นางอำไพ หาญไกรวิไลย์
นายชูชาติ ทองเจือพงษ์
นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง
นายอดุลย์ บุญรอด
นายบุญเสริม กิจศิริกุล
นายศักดิ์ชัย เติมขจรกิจ
นายวัฒนา หุ่นทรงธรรม
นายชัยณรงค์ เกรียงโกมล
Silvermoon Opportunities Fund
นางสาวกนกกาญจน์ ฟูเจริญยศ
นายวันชัย พันธุ์วิเชียร
นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
นางสาวพรรณวดี เทิดสุขบดี
นาย SZE, HOI WAI ARMY
นางสาว SZE, MAN SUET SHIRLEY
นายพงศธร ศิริธรรม
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 12,135,000,000
 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               : 0.05
 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น               : วันที่ 22 ธ.ค. 2558 ถึงวันที่ 29 ม.ค. 2559
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 12,135,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 12,135,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้