รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ธ.ค. 2558 08:30:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : LHHOTEL เริ่มซื้อขาย 22 ธันวาคม 2558
หลักทรัพย์
LHHOTEL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(REIT)
ชื่อกองทรัสต์                     : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล 
เอช โฮเทล (LHHOTEL)
ชื่อย่อ                        : LHHOTEL
หมวดอุตสาหกรรม                   : 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 22 ธ.ค. 2558
จำนวนหน่วย (หน่วย)                  : 313,664,900
ราคา Par (บาทต่อหน่วย)                : 10.00
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 10.00
ลักษณะโครงการ (โดยย่อ)               : LHHOTEL 
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
เทอร์มินอล 21 จาก บจก. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ เป็นระยะเวลา 25 ปี
สิทธิการเช่าดังกล่าวจะหมดอายุลงในวันที่ 31 สิงหาคม 2583 มีพื้นที่รวม 47,298 ตร.ม. เป็นพื้นที่ให้เช่า
21,090 ตร.ม. โดย LHHOTEL
นำอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวออกให้เช่าและให้เช่าช่วงแก่บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล
แมเนจเมนท์ จำกัด (LHH) เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยกำหนดเงื่อนไขการต่ออายุอีก 2 คราวๆ ละไม่เกิน 3 ปี โดย
LHH ได้แต่งตั้งบริษัท แปซิฟิค เรียลเอสเตท จำกัด เป็นผู้บริหารโรงแรม
ผู้จัดการกองทรัสต์                  : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
ทรัสตี                       : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
หมายเหตุ                      :
วันเสนอขาย IPO : วันที่ 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2558
วันเสนอขายผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สินและบริษัทในเครือเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สิน: 
วันที่ 4 และ 8 - 9 ธันวาคม 2558
โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ LHHOTEL จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File
______________________________________________________________________