รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ธ.ค. 2558 06:40:00
หัวข้อข่าว
การแจ้งความคืบหน้าข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และแจ้งกำหนดวันจองซื้อหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1(แก้ไขวันที่และเวลาสำหรับการจองซื้อ)
หลักทรัพย์
WHART
แหล่งข่าว
WHART
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม              

เรื่อง                        : การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 18 ธ.ค. 2558
จัดสรรให้กับ                    : - ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย)           : 258,991,667
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)                : 1.20 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย)               : 10
วันจองซื้อและชำระค่าหน่วยลงทุน             : วันที่ 21 ธ.ค. 2558 ถึงวันที่ 25 ธ.ค. 2558
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิในการ       : 03 ธ.ค. 2558
จองซื้อหน่วยลงทุน(Record date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุ       : 04 ธ.ค. 2558
นตามมาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุน(XR)        : 01 ธ.ค. 2558
จัดสรรให้กับ                    : - บุคคลในวงจำกัด
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย)               : 10
วันจองซื้อและชำระค่าหน่วยลงทุน (แก้ไข)          : วันที่ 23 ธ.ค. 2558 ถึงวันที่ 25 ธ.ค. 2558
จัดสรรให้กับ                    : - ประชาชนทั่วไป
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย)           : 106,888,333
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย)               : 10
วันจองซื้อและชำระค่าหน่วยลงทุน (แก้ไข)          : วันที่ 23 ธ.ค. 2558 ถึงวันที่ 25 ธ.ค. 2558
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
1.  การเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม
-  สัดส่วนการเสนอขายร้อยละ 70.79* ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดที่ออกในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1
  *ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมแล้ว บริษัทฯ 
อาจจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิ
ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจำนงที่จะซื้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามที่เห็น
สมควร
ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กำหนดทำให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมได้รับสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่เส
นอขายเพิ่มเติมเป็นจำนวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจำนวนเต็มหน่วยได้ให้ปัดเศษลงเป็นจ
ำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด
-  ระยะเวลาจองซื้อ คือ วันที่ 21 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
-  ราคาเสนอขาย หน่วยละ 10 บาท

2.  การเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้แก่ ประชาชนทั่วไป
-  สัดส่วนการเสนอขายร้อยละ 29.21* ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดที่ออกในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1
*สัดส่วนดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่กำหนดไว้สำหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับส่วนที่เสนอขายต่อประ
ชาชน บริษัทฯ อาจจัดหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิ
มาเสนอขายให้แก่ประชาชนได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
-  ระยะเวลาจองซื้อ คือ วันที่ 23 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
-  ราคาเสนอขาย หน่วยละ 10 บาท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้