รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ธ.ค. 2558 09:14:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5-2558,รายการได้มา, เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น(แก้ไข)
หลักทรัพย์
BAFS
แหล่งข่าว
BAFS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ FPT 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ในการลงทุนในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือของ FPT
โดยมีมูลค่าลงทุนประมาณ 7,759 ล้านบาท
เมื่อคำนวณขนาดของการเข้าทำรายการดังกล่าว กับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย 
ซึ่งเกิดขึ้นย้อนหลัง 6 เดือนแล้ว มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 95.79
ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
(ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์การคำนวณที่ 3 คือ
เกณฑ์มูลค่าของสิ่งตอบแทนที่ชำระเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท)
บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศน์ขั้นต่ำตามบัญชี 1 ท้ายประกาศฯ
เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 ธ.ค. 2558
วันประชุม (แก้ไข)                  : 24 ก.พ. 2559
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) (แก้ไข)             : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 25 ม.ค. 2559
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 26 ม.ค. 2559
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 21 ม.ค. 2559
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
สถานที่ประชุม                     : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
หมายเหตุ                      :
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ความเห็นของคณะกรรมการ: 
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว


วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ  จำกัด 
ในการลงทุนในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ
ความเห็นของคณะกรรมการ: 
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษั
ท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ในการลงทุนในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ
โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศ เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

วาระที่ 3   เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้