รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ธ.ค. 2558 08:45:00
หัวข้อข่าว
ตลท.ขึ้น SP "BECL" และ "BMCL" วันที่ 21 ธ.ค. 2558 - 4 ม.ค. 2559 เพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนควบบริษัท
หลักทรัพย์
BMCL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL)
 - บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : วันที่ 21 ธ.ค. 2558 ถึงวันที่ 04 ม.ค. 2559
เหตุผล                       :
     เนื่องจากบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL) และบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
(BMCL) ได้ขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลา
9 วันทำการตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ถึง 4 มกราคม 2559
เพื่อการเตรียมการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BECL และของ BMCL
รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้สามารถดำเนินการต่าง ๆ
เกี่ยวกับการนำหลักทรัพย์ของบริษัทใหม่เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(รายละเอียดปรากฏตามข่าวของ BECL และ BMCL ในระบบ SETSMART วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 และวันที่ 9 
ธันวาคม 2558)
______________________________________________________________________