รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ธ.ค. 2558 08:37:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ EMC เริ่มซื้อขายวันที่ 21 ธันวาคม 2558
หลักทรัพย์
EMC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (EMC)
ทุนเดิม (บาท)                    : 4,215,021,790.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,215,021,790
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,215,021,790
ทุนใหม่ (บาท)                    : 8,430,043,580.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 8,430,043,580
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 1 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 0.25
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 23 พ.ย. 2558 ถึงวันที่ 27 พ.ย. 2558
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 21 ธ.ค. 2558
______________________________________________________________________