รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ธ.ค. 2558 21:57:00
หัวข้อข่าว
แจ้งความคืบหน้าและเลื่อนการจองหน่วยทรัสต์การเพิ่มทุนครั้งที่ 1
หลักทรัพย์
WHART
แหล่งข่าว
WHART
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม              

เรื่อง                        : การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 19 พ.ย. 2558
จัดสรรให้กับ                    : - ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย)           : 258,991,667
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)                : 1.20 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย)               : 10
วันจองซื้อและชำระค่าหน่วยลงทุน             : วันที่ 18 ธ.ค. 2558 ถึงวันที่ 22 ธ.ค. 2558
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิในการ       : 03 ธ.ค. 2558
จองซื้อหน่วยลงทุน(Record date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุ       : 04 ธ.ค. 2558
นตามมาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุน(XR)        : 01 ธ.ค. 2558
จัดสรรให้กับ                    : - บุคคลในวงจำกัด
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย)               : 10
วันจองซื้อและชำระค่าหน่วยลงทุน             : วันที่ 23 ธ.ค. 2558 ถึงวันที่ 25 ธ.ค. 2558
จัดสรรให้กับ                    : - ประชาชนทั่วไป
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย)           : 106,888,333
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย)               : 10
วันจองซื้อและชำระค่าหน่วยลงทุน             : วันที่ 23 ธ.ค. 2558 ถึงวันที่ 25 ธ.ค. 2558
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
บริษัทฯ ขอแจ้งความคืบหน้าว่า บริษัทฯ 
ปรับเพิ่มข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวน
และนำส่งข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ปรับเพิ่มข้อมูลดังกล่าว
ขึ้นเวปไซด์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 และ สำนักงาน ก.ล.ต.
อยู่ในระหว่างการพิจารณาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทร
ัสต์ที่เพิ่มเติมข้อมูลดังกล่าว และ ยังมิได้มีคำอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้บริษัทฯ
เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 บริษัทฯ
จะแจ้งความคืบหน้าของการพิจารณาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบอีกครั้งภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 และ บริษัทฯ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบทันทีที่ได้รับคำอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้บริษัทฯ
เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
  บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดวันจองซื้อหน่วยทรัสต์ใหม่ให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบอีกครั้งภายในวันที่ 18 ธันวาคม 
2558 ผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านเวปไซด์ www.whareit.com ทันทีที่บริษัทฯ
ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1
และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวนยังมีผลบังคับใช้แล้ว
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้