รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ธ.ค. 2558 12:37:00
หัวข้อข่าว
ผลการลดมูลค่าของหน่วยลงทุนครั้งที่ 13
หลักทรัพย์
TLGF
แหล่งข่าว
TLGF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ บลจ.กท.PIF 0316/2558
                                               วันที่
 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เรื่อง    ผลการลดมูลค่าของหน่วยลงทุน ครั้งที่ 13 ของ
  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท(TLGF)

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท ("กองทุนรวม")
ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ตามที่บริษัทจัดการได้ประกาศลดเงินทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 13
ของกองทุนรวมโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนในอัตราหน่วยละ 0.0082 บาท
ซี่งทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558
และได้จ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนให้ แก่ผู้ถือหน่วยในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 แล้วนั้น
  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 บริษัทจัดการได้ดำเนินการจดทะเบียนลดเงินทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 13 
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และสำนักงาน
ก.ล.ต.ได้ออกหนังสือ เลขที่ จค.676/2558 เรื่อง
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท ครั้งที่ 13
ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นหลักฐานให้เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการลดเงินทุนจดทะเบียน
ดังนี้
รายการ  เงินทุนจดทะเบียน  (บาท)  จำนวนหน่วย  เงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วย (บาท/หน่วย)
ก่อนลด        25,516,346,310.59  2,337,282,928  10.2045
ลดเงินทุนจดทะเบียน - ครั้งที่ 13  (19,165,718.99)*  -  (0.0082)
หลังลดเงินทุนจดทะเบียน    25,497,180,591.60  2,337,282,928  10.1963
*จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนจากการลดทุนจดทะเบียนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจริง
  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                       ขอแสดงความนับถือ


                  (นางชวินดา หาญรัตนกูล)
                     กรรมการผู้จัดการหากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อไปยังส่วนงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 686 6100 ต่อ 9
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้