รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ธ.ค. 2558 17:54:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (AQ-W3)
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การใช้สิทธิ                     

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 15 ธ.ค. 2558
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : AQ-W3
วันใช้สิทธิ                      : 30 ธ.ค. 2558
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 23 ธ.ค. 2558 ถึงวันที่ 29 ธ.ค. 2558
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 0.584
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1.028
หมายเหตุ                      :
ที่ ตล.025/2558

            วันที่ 15 ธันวาคม 2558

เรื่อง กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
   (AQ-W3)บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน)
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
      ตามที่ทางบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน) ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญของ 
บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เพิ่มทุนและมีกำหนดการใช้สิทธิได้ทุก ๆ
วันสิ้นเดือนของเดือนธันวาคม ในแต่ละปี ซึ่งการใช้สิทธิในครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม
2556และกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
ซึ่งตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำหนดอัตราการใช้สิทธิคือ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1.028 หุ้น ในราคาหุ้นละ0.584 บาท
ในการใช้สิทธิในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 สามารถแจ้งการจำนงการใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2558
ถึง วันที่ 29 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.00 น. ในวันทำการของบริษัท ณ
อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท ฯ
  บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน)
  เลขที่ 102 ริมคลองบางกะปิ
        แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
  โทรศัพท์ 0-2648-5519
  โทรสาร 0-2648-5567
    เอกสารประกอบการใช้สิทธิประกอบด้วย
1.  ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกขอความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ 
(ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญสามารถติดต่อขอรับได้ที่บริษัท)
และชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิโดยชำระเป็นเงินสด เช็ค หรือ ดราฟท์
ที่สามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร โดยขีดคร่อม สั่งจ่าย "บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน)"
เอกสารดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.aqestate.com ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ /
แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ(AQ-W3)
2.  หลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ตามจำนวนที่ 
ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
3.  บุคคลธรรมดา ต้องแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือภาพถ่ายหนังสือสำคัญประจำตัวต่างด้าว 
หรือภาพถ่ายหนังสือเดินทางที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
4.  นิติบุคคลไทย ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยหน่วยราชการที่ได้ออกให้ไม่เกิน
6 เดือนพร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
5.  นิติบุคคลต่างประเทศ ต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้ซึ่งผ่านการรับรองโดย Notary Public และสถานทูตไทย 
หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่นิติบุคคลต่างประเทศดังกล่าวตั้งอยู่ด้วย
และหากเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ ต้องมีคำแปลภาษาอังกฤษด้วย
-  สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท หรือ หนังสือบริคณฑ์สนธิ (CERTIFICATE OF INCORPORATION OR 
MEMORANDUM OF ASSOCIATION)
-  สำเนาข้อบังคับของบริษัท (ARTICLES OF ASSOCIATION OR BY LAWS)
-  สำเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอแบบฟอร์มในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 
ท่านสามารถติดต่อได้ที่ คุณสรัญรส แก้วเวียงชัย โทรศัพท์ 0-2648-5519 หรือ โทรสาร 0-2648-5567

  บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นชาวต่างชาติจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ 
ได้ก็ต่อเมื่อ ณ วันใช้สิทธิอัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติน้อยกว่าร้อยละ40
ซึ่งขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติถืออยู่ในอัตราร้อยละ 0.25 (ณ 30 กันยายน 2558)

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
     ขอแสดงความนับถือ


 (นายสุทธิศักดิ์ วจีปิยนันทานนท์)   (นายภพ เพชรสุวรรณ)
        กรรมการ               กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้