รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ธ.ค. 2558 13:04:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแต่งตั้ง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ KTB223A
หลักทรัพย์
KTB
แหล่งข่าว
KTB
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ธกท. บสน. 2945/2558
วันที่    15 ธันวาคม 2558
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง  แจ้งการแต่งตั้ง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด
(KTB223A)

         ตามที่ บมจ. ธนาคารทหารไทย ("ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้")  
ได้มีหนังสือขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นกู้ในการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จาก บมจ. ธนาคารทหารไทย
เป็น บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ)
ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน
จึงถือว่าผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ("ธนาคาร") เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้
ซึ่งเป็นไปตามความในข้อ 13.3 (ข) ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
         ธนาคารขอแจ้งให้ทราบว่า 
ธนาคารได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการแต่งตั้ง บมจ.
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 1/2555
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (KTB223A) แทน บมจ. ธนาคารทหารไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
         ทั้งนี้ การเปลี่ยนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 
เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย


(นางกิตติยา โตธนะเกษม)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารการเงิน
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ภัทรณัฐ /สาวิตรี) หมายเลขโทรศัพท์ 02-208-3014, 3004
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้