รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ธ.ค. 2558 18:52:00
หัวข้อข่าว
การเลื่อนการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ครั้งที่ 2/2558
หลักทรัพย์
WHART
แหล่งข่าว
WHART
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 23 พ.ย. 2558
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 09 ธ.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 11 ธ.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 04 ธ.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ                 : วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์และสัญญาตกลงกระทำการ 
เพื่อให้นโยบายการลงทุนและทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะลงทุนเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการก่อตั้งทรัสต์
วาระที่ 3  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ชั้น 8 อาคาร SJ Infinite One Business Complex เลขที่ 
349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
เนื่องจากข้อเสนอขอแก้ไขสัญญาตกลงกระทำการและข้อเสนอขอแก้ไขสัญญาก่อตั้งกองทรัสต์เป็นเรื่องที่มีความสำค
ัญและมีข้อมูลที่จะต้องพิจารณาเป็นจำนวนมาก ประกอบกับในช่วงเดือนธันวาคม 2558 มีวันหยุดหลายวัน
และวันประชุมเป็นวันที่ใกล้เทศกาลปีใหม่ ดังนั้น
เพื่อให้ผู้ถือหน่วยได้มีเวลาในการพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษัทฯ
จึงขอเลื่อนการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 2/2558 ออกไปก่อน โดยบริษัทฯ
จะแจ้งกำหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาข้อเสนอขอแก้ไขสัญญาตกลงกระทำการและ
สัญญาก่อตั้งกองทรัสต์ที่แน่นอนภายหลัง
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้