รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ธ.ค. 2558 17:04:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 5)
หลักทรัพย์
MONO
แหล่งข่าว
MONO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การใช้สิทธิ                     

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 08 ธ.ค. 2558
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : MONO-W1
วันใช้สิทธิ                      : 30 ธ.ค. 2558
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 23 ธ.ค. 2558 ถึงวันที่ 29 ธ.ค. 2558
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 2.50
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
หมายเหตุ                      :
 บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 
สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 5 ดังต่อไปนี้


1.  วันกำหนดการใช้สิทธิ   :  วันที่ 30 ธันวาคม 2558

2.  ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ   :  ระหว่างเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ของวันที่ 23-25 และ 28-29 
ธันวาคม 2558

3.  อัตราการใช้สิทธิ   :  ใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1
1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น

4.  ราคาการใช้สิทธิ   :  2.50 บาท ต่อหุ้น

5.  ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ   :  บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

6.  สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ   :  บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการ ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
บุคคลที่ติดต่อ  :  คุณไตรนพ กำเนิดกาญจน์ หรือ
           คุณเบญจวรรณ ผาสุข
เบอร์ติดต่อ  :  0-2618-1140, 0-2618-1143


7.  เอกสารที่ใช้ในการยื่นความจำนงการใช้สิทธิ

7.1  ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
MONO-W1 ("ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ")
ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการพร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ซึ่งสามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิและบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนา
ยหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่
http://www.mono.co.th ในหน้า
"นักลงทุนสัมพันธ์" ภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ"

7.2  ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

7.3  หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

1)  บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย  :  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
(ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น)
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2)  บุคคลธรรมดา
ที่มิใช่สัญชาติไทย  :  สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ 
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3)  นิติบุคคลสัญชาติไทย  :  

3.1)  สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ 
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล
(ถ้ามี) และ

3.2)  สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) 
ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารตามข้อ 3.1)

4)  นิติบุคคลสัญชาติ
ที่มิใช่สัญชาติไทย

  :  4.1)  สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองของนิติบุคคล 
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล
(ถ้ามี) และ

4.2)  สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารตามข้อ 4.1) 
ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารตามข้อ 4.1) และ 4.2) ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว 
จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 6
เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ

7.4  เอกสารการชำระเงิน

8.  สถานที่ขอรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

8.1  บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

8.2  บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

8.3  ดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ http://www.mono.co.th ในหน้า "นักลงทุนสัมพันธ์" ภายใต้  หัวข้อ
 "ข้อมูลผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ"

9.  วิธีการชำระเงิน

9.1  ชำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรุงเทพมหานคร 
ภายในวันทำ  การถัดไป และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย "บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
เพื่อการจองซื้อ  หลักทรัพย์ 2"

9.2  ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อ  หลักทรัพย์ 2"
 พร้อมนำส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินให้แก่ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ


โดยมีรายละเอียดบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ 2" ดังนี้

ธนาคาร  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี  "บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ 2"
เลขที่บัญชี  101-8-81846-6
ประเภทบัญชี  สะสมทรัพย์
สาขา  สำนักงานใหญ่


ทั้งนี้การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯหรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในกา
รใช้สิทธิเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัทฯ
หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ
บริษัทฯจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้นๆ
โดยบริษัทฯ และหรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิจะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ พร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค
หรือดร๊าฟท์ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 14
วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
สามารถแจ้งความจำนงการใช้สิทธิฯซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งต่อไป
เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯนั้นๆ
สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ
บริษัทฯและตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิฯจะไม่รับผิดชอบในการใช้สิทธิ
จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใดๆจึงเรียนมาเพื่อทราบ  ขอแสดงความนับถือ  
    
    

  (นายซัง โด ลี)  

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้