รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ธ.ค. 2558 17:07:00
หัวข้อข่าว
รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 30 พ.ย. 2558
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558           
          
   ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ออกข้อกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 56 อนุโลมตามมาตรา 199 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องนำส่งงบการเงินแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทที่ออกหุ้น (แบบ
56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)          
   ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 มีบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งงบการเงิน แบบ 56-1 และแบบ 56-2 
จำนวน 11 บริษัท ดังนี้          
           ชื่อบริษัท            จำนวนวันที่ล่าช้า
          
1. บริษัท สแกนโกลบอล จำกัด (มหาชน) (SCAN)  
         แบบ 56-1 ปี 54       1,337   
  แบบ 56-2 ปี 54       1,309   
  งบการเงิน Q1 ปี 55       1,294   
  งบการเงิน Q2 ปี 55       1,203   
  งบการเงิน Q3 ปี 55       1,111   
  งบการเงินรายปี 55       1,004   
  แบบ 56-1 ปี 55        973   
  แบบ 56-2 ปี 55        944   
  งบการเงิน Q1 ปี 56        929   
  งบการเงิน Q2 ปี 56        838   
  งบการเงิน Q3 ปี 56        746   
  งบการเงินรายปี 56        609   
  แบบ 56-1 ปี 56        609   
  แบบ 56-2 ปี 56        579   
  งบการเงินงวด 6 เดือน ปี 57*      473   
  งบการเงินรายปี 57        244   
  แบบ 56-1 ปี 57        244   
  แบบ 56-2 ปี 57        214   
  งบการเงินงวด 6 เดือน ปี 58*      108   
          
2. บริษัท เอสเอ็มซี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (SMC)  
         แบบ 56-1 ปี 54       1,337   
  แบบ 56-2 ปี 54       1,309   
  งบการเงิน Q1 ปี 55       1,294   
  งบการเงิน Q2 ปี 55       1,203   
  งบการเงิน Q3 ปี 55       1,111   
  งบการเงินรายปี 55       1,004   
  แบบ 56-1 ปี 55       973   
  แบบ 56-2 ปี 55       944   
  งบการเงิน Q1 ปี 56       929   
  งบการเงิน Q2 ปี 56       838   
  งบการเงิน Q3 ปี 56       746   
  งบการเงินรายปี 56       609   
  แบบ 56-1 ปี 56       609   
  แบบ 56-2 ปี 56       579   
  งบการเงินงวด 6 เดือน ปี 57*     473   
  งบการเงินรายปี 57       244   
  แบบ 56-1 ปี 57       244   
  แบบ 56-2 ปี 57       214   
  งบการเงินงวด 6 เดือน ปี 58*     108   
          
3. บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (YNP)  
         งบการเงิน Q1 ปี 54       1,657   
  งบการเงิน Q2 ปี 54       1,568   
  งบการเงิน Q3 ปี 54       1,477   
  งบการเงินรายปี 54       1,370   
  แบบ 56-1 ปี 54       1,337   
  แบบ 56-2 ปี 54       1,309   
  งบการเงิน Q1 ปี 55       1,294   
  งบการเงิน Q2 ปี 55       1,203   
  งบการเงิน Q3 ปี 55       1,111   
  งบการเงินรายปี 55       1,004   
  แบบ 56-1 ปี 55       973   
  แบบ 56-2 ปี 55       944   
  งบการเงิน Q1 ปี 56       929   
  งบการเงิน Q2 ปี 56       838   
  งบการเงิน Q3 ปี 56       746   
  งบการเงินรายปี 56       640   
  แบบ 56-1 ปี 56       609   
  แบบ 56-2 ปี 56       579   
  งบการเงิน Q1 ปี 57       564   
  งบการเงิน Q2 ปี 57       473   
  งบการเงิน Q3 ปี 57       381   
  งบการเงินรายปี 57       244   
  แบบ 56-1 ปี 57       244   
  แบบ 56-2 ปี 57       214   
  งบการเงินงวด 6 เดือน ปี 58*     108   
          
4. บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)   จำกัด (มหาชน) (PRO)  
         งบการเงินงวด 6 เดือน ปี 58*     108   
          
5. บริษัท ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (TUCC)  
        งบการเงินรายปี 55       1,004   
  แบบ 56-1 ปี 55        973   
  งบการเงินงวด 6 เดือน ปี 56*      838   
  งบการเงินรายปี 56        640   
  แบบ 56-1 ปี 56        609   
  งบการเงิน Q1 ปี 57        564   
  งบการเงิน Q2 ปี 57        473   
  งบการเงิน Q3 ปี 57        381   
  งบการเงินรายปี 57        273   
  แบบ 56-1 ปี 57        244   
  แบบ 56-2 ปี 57        214   
  งบการเงิน Q1 ปี 58        199   
  งบการเงิน Q2 ปี 58        108   
  งบการเงิน Q3 ปี 58        14   
          
6. บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (LVT)  
         งบการเงินรายปี 57       273   
  แบบ 56-1 ปี 57       244   
  แบบ 56-2 ปี 57       214   
  งบการเงิน Q1 ปี 58       199   
  งบการเงิน Q2 ปี 58       108   
  งบการเงิน Q3 ปี 58       14   

7. บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ADAM)   
         แบบ 56-2 ปี 57       214   
          
8. บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI)  
        งบการเงิน Q1 ปี 58       199   
  งบการเงิน Q2 ปี 58       108   
  งบการเงิน Q3 ปี 58       14   
          
9. บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (AIE)  
        งบการเงิน Q1 ปี 58       199   
  งบการเงิน Q2 ปี 58       108   
  งบการเงิน Q3 ปี 58       14   
          
10. บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BUI)  
         งบการเงิน Q1 ปี 58       199   
  งบการเงิน Q2 ปี 58       108   
  งบการเงิน Q3 ปี 58       14   
          
11. บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) (AQ)  
        งบการเงิน Q3 ปี 58       14   
          
          
* งบการเงินที่จัดทำ โดยทีมผู้บริหาร (In - house)          
          
______________________________________________________________________