รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ธ.ค. 2558 08:34:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : TACC เริ่มซื้อขายวันที่ 2 ธันวาคม 2558
หลักทรัพย์
TACC
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : TACC
ตลาดรอง                      : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 02 ธ.ค. 2558
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 02 ธ.ค. 2558
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 608,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 608,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 0.25
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 152,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 168,000,000
ราคา IPO (บาท)                   : 2.88
ลักษณะธุรกิจ                     :
TACC ประกอบธุรกิจจัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟ แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ 2 
กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ร่วมพัฒนากับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ เครื่องดื่มในโถกดในร้าน 7-Eleven, 
เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงที่จัดจำหน่ายให้กับร้าน All Caf? ในร้าน 7-Eleven
และผลิตภัณฑ์ที่ร่วมพัฒนาเพื่อจำหน่ายเป็นครั้งคราวหรือตามฤดูกาล
2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ ชาเขียวพร้อมดื่มตรา "เชนย่า" (Zenya), 
กาแฟปรุงสำเร็จตรา "วีสลิม" (VSlim) ,เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงตรา "ชาช่า" (Sha Sha) ,ตรา "ณ อรุณ"
(Na-Arun) และตรา "สวัสดี" (Sawasdee)
หมายเหตุ                      :
วันเสนอขาย IPO: วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 25578
- TACC เสนอขายหุ้นแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 9,000,000 หุ้น
- TACC เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน 159,000,000 หุ้น

(ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ TACC จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File)
______________________________________________________________________