รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ธ.ค. 2558 08:10:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ APCS เริ่มซื้อขายวันที่ 2 ธันวาคม 2558
หลักทรัพย์
APCS
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ APCS เริ่มซื้อขายวันที่ 2 ธันวาคม 2558
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (APCS)
ทุนเดิม (บาท)                    : 329,999,981.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 329,999,981
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 329,999,881
ทุนใหม่ (บาท)                    : 659,999,862.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 659,999,862
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 329,999,881 หุ้น
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 1 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 1.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 18 พ.ย. 2558 ถึงวันที่ 24 พ.ย. 2558
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 02 ธ.ค. 2558
______________________________________________________________________