รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 พ.ย. 2558 19:27:00
หัวข้อข่าว
แจ้งความคืบหน้าการพิจารณาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 1
หลักทรัพย์
WHART
แหล่งข่าว
WHART
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม              

เรื่อง                        : การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 19 พ.ย. 2558
จัดสรรให้กับ                    : - ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)                : 1.20 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย)               : 10
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิในการ       : 03 ธ.ค. 2558
จองซื้อหน่วยลงทุน(Record date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุ       : 04 ธ.ค. 2558
นตามมาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุน(XR)        : 01 ธ.ค. 2558
จัดสรรให้กับ                    : - บุคคลในวงจำกัด
จัดสรรให้กับ                    : - ประชาชนทั่วไป
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งว่า 
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้การพิจารณาของสำนั
กงาน ก.ล.ต.
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
ก.ล.ต. บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้