รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 พ.ย. 2558 17:45:00
หัวข้อข่าว
แจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)
หลักทรัพย์
SPF
แหล่งข่าว
SPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 905/2558        
            
                                               วันที่ 
27 พฤศจิกายน 2558
        


เรื่อง    ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด 
ได้มีการปิดสมุดทะเบียนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน
2558 บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนของกองทุนรวมดังกล่าว จึงขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน 10
อันดับแรก โดยมีรายละเอียดดังนี้
             
 
ลำดับ  ผู้ถือหน่วย  หน่วย  %
1  บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   276,442,900.00   29.10
2  ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)   76,497,176.00   8.05
3  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   67,800,000.00   7.14
4   HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD   20,000,000.00   2.11
5  กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์   16,136,500.00   1.70
6  นายชาลี วลัยเสถียร   16,128,800.00   1.70
7  กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์   14,164,100.00   1.49
8  นายเอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์   12,440,000.00   1.31
9   มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี   12,310,000.00   1.30
10  กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์   12,218,100.00   1.29       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                              
ขอแสดงความนับถือ
                                             (นายยุทธพล
 ลาภละมูล)
                                               
กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้