รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 พ.ย. 2558 08:33:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า: TLHPF เริ่มซื้อขายวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
หลักทรัพย์
TLHPF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ชื่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์              : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี้ 
(TLHPF)
ชื่อย่อ                        : TLHPF
หมวดอุตสาหกรรม                   : 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 27 พ.ย. 2558
จำนวนหน่วย (หน่วย)                  : 172,000,000
ราคา Par (บาทต่อหน่วย)                : 10.00
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 10.00
ลักษณะโครงการ (โดยย่อ)               : TLHPF 
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนโดยการซื้อกรรมสิทธิ์ที่ดิน และอาคาร ของโครงการโรงแรมพีพี
ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท (Freehold) ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว บนเนื้อที่ดินรวมประมาณ 31-2-22 ไร่
ประกอบด้วยอาคารห้องพัก จำนวน 85 อาคาร ห้องพัก 128 ห้อง โดยนำโครงการดังกล่าวให้เช่าเหมาแก่บริษัท พี
พี ฮอลิเดย์ จำกัด เป็นระยะเวลา 3 ปี และ TLHPF มีสิทธิพิจารณาให้มีการต่อระยะเวลาการเช่าออกไปอีก 4
ครั้ง ครั้งละ 3 ปี เป็นระยะเวลา 15 ปี และบริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด ได้ว่าจ้าง Holiday Inns
(Thailand) Ltd. เป็นผู้บริหารโครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท
บริษัทจัดการ                    : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
หมายเหตุ                      :
วันเสนอขาย IPO : วันที่ 9 - 27 ตุลาคม 2558

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ TLHPF จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File
______________________________________________________________________