รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 พ.ย. 2558 20:57:00
หัวข้อข่าว
การยกเลิกการปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558 สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 2/2558
หลักทรัพย์
WHART
แหล่งข่าว
WHART
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติเมื่อวันที่19 พฤศจิกายน 2558 
ให้ยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ครั้งที่ 2/2558 ที่บริษัทฯ
ได้เผยแพร่ข่าวเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 และ
กำหนดให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ครั้งที่ 2/2558 อีกครั้ง
เพื่อพิจารณาข้อเสนอขอแก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์และสัญญาตกลงกระทำการที่ดับบลิวเอชเอเสนอให้สอดคล้องกับนโย
บายการดำเนินธุรกิจที่ดับบลิวเอชเอแจ้ง
โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ดำเนินกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ค
รั้งที่ 2/2558 วันให้สิทธิ และ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
รวมตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์คร
ั้งที่ 2/2558
เนื่องจากรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่บริษัทฯ ได้ปิดสมุดทะเบียนไว้เดิมเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558
มีระยะเวลาที่เนิ่นนานเกิน 2 เดือนแล้ว บริษัทฯ
โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงขอยกเลิกการปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558 และ
จะดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
วิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ครั้งที่ 2/2558 อีกครั้งต่อไป

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 22 ก.ย. 2558
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 18 ก.ย. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 21 ก.ย. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 16 ก.ย. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ                 : วาระที่ 
1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2558
วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติข้อเสนอขอแก้ไขสัญญาตกลงกระทำการ
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติข้อเสนอขอแก้ไขสัญญาก่อตั้งกองทรัสต์ เอกสารแนบท้าย 6 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
  3.1  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมรายการค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
  3.2  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมรายการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 10 รายการ
วาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ชั้น 8 อาคาร SJ Infinite One Business Complex เลขที่ 
349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
หมายเหตุ                      :
เนื่องจากข้อเสนอขอแก้ไขสัญญาตกลงกระทำการและข้อเสนอขอแก้ไขสัญญาก่อตั้งกองทรัสต์เป็นเรื่องที่มีความสำค
ัญและมีข้อมูลที่จะต้องพิจารณาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น
เพื่อให้ผู้ถือหน่วยได้มีเวลาในการพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษัทฯ
จึงขอเลื่อนการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 2/2558
ออกไปก่อนโดยจะแจ้งวันประชุมและสถานที่ประชุมที่แน่นอนอีกครั้งในภายหลัง
ส่วนวันกำหนดสิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต
์ครั้งที่ 2/2558 ยังคงเป็นวันเดิม คือ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558 และ วันที่ 21 กันยายน 2558
ตามลำดับ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้