รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 พ.ย. 2558 19:32:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการให้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ ของ WHART
หลักทรัพย์
WHART
แหล่งข่าว
WHART
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม              

เรื่อง                        : การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 19 พ.ย. 2558
จัดสรรให้กับ                    : - ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)                : 1.20 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย)               : 10
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิในการ       : 03 ธ.ค. 2558
จองซื้อหน่วยลงทุน(Record date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุ       : 04 ธ.ค. 2558
นตามมาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุน(XR)        : 01 ธ.ค. 2558
จัดสรรให้กับ                    : - บุคคลในวงจำกัด
จัดสรรให้กับ                    : - ประชาชนทั่วไป
หมายเหตุ                      :
อนึ่ง 
เนื่องจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส
ำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 1
ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
("สำนักงาน ก.ล.ต.") ซึ่งการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1
จะกระทำได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจาก สำนักงาน ก.ล.ต. หากบริษัทได้รับแจ้งความคืบหน้าจากสำนักงาน
ก.ล.ต. บริษัทฯจะเผยแพร่ข่าวให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบต่อไป ดังนั้น
บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามความเหมาะสมในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต.
ไม่อนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้