รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 พ.ย. 2558 08:27:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
หลักทรัพย์
TRITN
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาง หลุยส์ ดิศกุล ณ อยุธยา
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13/11/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย MACQUARIE FUNDS MANAGEMENT HONG KONG LIMITED
MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT AUSTRIA KAPITALANLAGE AG
MQ SPECIALIST INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 22/10/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.03% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.99% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
( ฉบับแก้ไข)

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________