รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 พ.ย. 2558 17:30:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ (QHHR)
หลักทรัพย์
QHHR
แหล่งข่าว
QHHR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ("บริษัทฯ") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์
(QHHR) ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุนของกองทุนจำนวน 4 ท่าน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555
ซึ่งคณะกรรมการลงทุนชุดปัจจุบันดำเนินงานครบวาระ 3 ปีแล้ว
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ข้อ 10 เรื่อง "คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม" 
บริษัทฯ จึงขอดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุนชุดใหม่ของกองทุนจำนวน 5 ท่าน ดังนี้
1.  กรรมการในฐานะตัวแทนบริษัทจัดการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่
-  นางจันทนา     กาญจนาคม
-  นายนล    สว่างแจ้ง
-  นางสาวณัฐรินีย์   จิระองค์การ
2.  กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของหน่วยลงทุนทั้งหมด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
-  นางสุวรรณา    พุทธประสาท
-  นางสาวอภิญญา  จารุตระกูลชัย
โดยคณะกรรมการการลงทุนมีอำนาจหน้าที่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้