รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 พ.ย. 2558 09:29:00
หัวข้อข่าว
ตลท.ขึ้น SP และ NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 58
หลักทรัพย์
EMC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (EMC)
 - บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI)
 - บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) (TT&T)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 17 พ.ย. 2558
รอบ                        : เช้า
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 18 พ.ย. 2558
รอบ                        : เช้า
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 18 พ.ย. 2558
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
ผู้สอบบัญชีไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินของบริษัทงวด 30 กันยายน 2558 ซึ่งสำนักงาน 
ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้
หมายเหตุ                      :
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) และ NP (Notice Pending) 
กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) และ NP (Notice Pending) 
กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เนื่องจากบริษัทจดทะเบียน
ดังต่อไปนี้ ได้นำส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ฉบับที่ผ่านการสอบทานมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยผู้สอบบัญชีไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินของบริษัท ทำให้ตัวเลขผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน
ของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินอาจไม่แสดงค่าที่แท้จริงของกิจการ
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้
 ได้แก่
1. บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (EMC)
2. บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI)
3. บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) (TT&T)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 
ดังกล่าวตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปมีเวลาในการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีประกอบกับตัวเลขในงบการเงินแ
ละหมายเหตุประกอบงบการเงิน อย่างระมัดระวัง โดยจะอนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของ EMC และ SSI
พร้อมกับการขึ้นเครื่องหมาย NP ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
จนกว่าบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวจะนำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขหรือจนกว่าจะได้ข้อสรุปว่าไม่ต้องแก้ไขงบการเงิน

สำหรับ TT&T ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ยังคงห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไปเนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขคุณสมบัติในการเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน
______________________________________________________________________