รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 พ.ย. 2558 09:13:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI)
 - บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (AIE)
 - บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) (AQ)
 - บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BUI)
 - บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (LVT)
 - บริษัท ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (TUCC)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 17 พ.ย. 2558
เหตุผล                       :
บริษัทไม่สามารถส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
______________________________________________________________________