รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 พ.ย. 2558 21:07:00
หัวข้อข่าว
เลื่อนการส่งงบการเงินไตรมาส 3/2558
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตล. 024/2558

วันที่   16 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง   ขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 3/2558
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 
ที่สำนักงานใหญ่อาคารเอคิวสแควร์ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 เวลา 17:00 น
และมีรายการสารสนเทศที่คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาและจะต้องแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และการปรับปรุงตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 56 ลงวันที่
22 พฤศจิกายน 2556
กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องนำส่งงบการเงินรายไตรมาสให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในกำหนด 45 วัน
หลังวันปิดรอบบัญชี ด้วยบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทที่มีหน้าที่จัดทำและนำส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ภายในวันที่ 16
พฤศจิกายน 2558 แต่เนื่องจาก
ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นในเบื้องต้นว่าไม่สามารถให้ข้อสรุปผลการสอบทานของงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2558
ของบริษัท เนื่องจากมีความไม่แน่นอนอันอาจกระทบต่อการดำเนินต่อเนื่องของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทก็ได้มีความเห็นสอดคล้องและตั้งข้อสังเกตุว่าบริษัทอาจจะต้องชะลอแผนการลงทุนในโครงการต่
างๆ
ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการหลายโครงการเนื่องจากสถาบันการเงินได้ชะลอการสนับสนุนสินเชื่อออกไปจนกว่าจะม
ีความชัดเจนในเรื่องการแก้ไขปัญหากรณีธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เสร็จสิ้นแล้ว
ซึ่งจะทำให้มูลค่าโครงการหลายโครงการของบริษัทในอนาคตลดลงอย่างมีสาระสำคัญ
คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้ฝ่ายบริหารประเมินผลกระทบดังกล่าวโดยประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงการที่จะได้ร
ับผลกระทบเสียใหม่ภายใน 60 วัน
และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนของผู้ลงทุนและหรือผลกระทบต่อราคาที่ซื้อขายหลักทรัพย์ที่บิดเบือนไปจ
ากสภาพความเป็นจริงหรือข้อเท็จจริงที่เป็นข้อมูลพื้นฐานจากความไม่แน่นอนของฐานะการเงินและการดำเนินงานขอ
งบริษัททางบริษัทจึงมีความจำเป็นขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินออกไป 60 วัน เมื่อบริษัทฯ
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะได้นำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายสุทธิศักดิ์ วจีปิยนันทานนท์  นายภพ เพชรสุวรรณ
     กรรมการ       กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้