รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ย. 2558 12:35:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
ปี                         : 2015
ไตรมาส                       : ไตรมาสที่ 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2558
หมายเหตุ                      :
จท.11- 580557            13 พฤศจิกายน 2558


เรื่อง  ชี้แจงผลการเปลี่ยนแปลงของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินกว่าร้อยละ 20
  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)

เรียน   กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ("กองทุนรวม")
ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินร้อยละ 20
เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในงวดเดียวกันของปี 2557
กล่าวคือ กองทุนรวมมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2558 จำนวน 1,251.34 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่เพิ่มขึ้น 361.73 ล้านบาท
หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 889.62 ล้านบาท (ร้อยละ 245.94) จากงวดเดียวกันของปี 2557
โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การลดลงของรายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ลดลงเป็นจำนวน 670.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.95
(งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เท่ากับ 0.32 ล้านบาท และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2557 เท่ากับ 670.82 ล้านบาท)
ซึ่งเป็นผลมาจากการที่กองทุนรวมไม่ได้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในไตรมาสที่ 3/2558 ขณะที่ในไตรมาสที่
3/2557 มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
ซึ่งส่งผลให้เกิดการลดลงของรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเป็นจำนวน 670.82 ล้านบาท ทั้งนี้
ทางกองทุนรวมได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยในปี 2558 เป็นต้นไป
กองทุนรวมจะมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจะเกิดในไตรมาสที่ 4 ของแต่ละปี
เว้นแต่มีเหตุการณ์ที่กระทบต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ
  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด   (นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา)     
  ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้