รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ย. 2558 17:30:00
หัวข้อข่าว
แจ้งความคืบหน้าในการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
หลักทรัพย์
FORTH
แหล่งข่าว
FORTH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

ที่ บช.049/2558    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง   แจ้งความคืบหน้าในการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง   จดหมายของบริษัท เลขที่ 031/2558 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558

อ้างถึงจดหมายดังกล่าวข้างต้น บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ขอแจ้งความคืบหน้าในการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ดังนี้
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง  :   2 พฤศจิกายน 2558
ชื่อบริษัท          :   บริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  :  บริหารจัดการเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine)
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว  :   80 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 8 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)
โครงสร้างการถือหุ้น  :
ชื่อ                          จำนวนหุ้น  สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  3,599,997  45.00%
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  800,000  10.00%
บริษัท เอส เอ็นซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)  400,000  5.00%
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด          1,999,997  25.00%
นายสันติ ภิรมย์ภักดี                  1,200,000  15.00%
นายภูริต ภิรมย์ภักดี                  1  0.00%
นายวรภัทร ชวนะนิกุล                  1  0.00%
นายสธรรดร สัตตบุศย์                  1  0.00%
นายพงษ์ชัย อมตานนท์                  1  0.00%
นางรังษี เลิศไตรภิญโญ                  1  0.00%
นายชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม          1  0.00%
                          8,000,000  100.00%

คณะกรรมการบริษัท    :
1.  นายพงษ์ชัย อมตานนท์
2.  นางรังษี เลิศไตรภิญโญ
3.  นายชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม
4.  นายภูริต ภิรมย์ภักดี
5.  นายสธรรดร สัตตบุศย์
6.  นายวรภัทร ชวนะนิกุล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  
  ขอแสดงความนับถือ
  

  (นายอรินทร์ แจ่มนารี)
  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้