รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ย. 2558 17:28:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
หลักทรัพย์
FORTH
แหล่งข่าว
FORTH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

ที่ บช.048/2558      วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง   แจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนให้ทราบว่า ตามที่บริษัท ฟอร์ท อัลไลแอนซ์ 
จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 51
ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 และเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีตามกฎหมาย นั้น
  บัดนี้ บริษัท ฟอร์ท อัลไลแอนซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
  

นายอรินทร์ แจ่มนารี
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้