รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 พ.ย. 2558 17:10:00
หัวข้อข่าว
รายงานเหตุการณ์เพลิงไหม้ภายในพื้นที่ผู้เช่ารายหนึ่งบริเวณชั้น 4 ของโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21
หลักทรัพย์
LHSC
แหล่งข่าว
LHSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
ในฐานะผู้จัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ (LHSC)
("กองทรัสต์") ขอรายงานเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านอาหารในบริเวณชั้น 4 ของโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21
("ศูนย์ฯ") โดยในเวลาประมาณ 10.50 น. พบเหตุเพลิงไหม้ภายในพื้นที่ของผู้เช่ารายหนึ่ง
ผู้บริหารศูนย์การค้าได้ดำเนินการตามแผนระงับเหตุฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมทั้งได้เชิญลูกค้าออกจากศูนย์ฯ เพื่อความปลอดภัย โดยสามารถควบคุมเพลิงได้ภายใน 15 นาที ทั้งนี้
ผู้บริหารศูนย์การค้าอยู่ในระหว่างตรวจสอบพื้นที่และประเมินความเสียหาย
โดยคาดว่าจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติได้ในเวลา 17.00 น.
    อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์ได้จัดให้มีประกันภัยทรัพย์สินสำหรับความเสี่ยงทุกประเภท (All Risks 
Insurance) และผู้บริหารศูนย์การค้าได้ทำการประสานงานกับบริษัทประกันภัยเข้ามาประเมินความเสียหายต่อไป
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้