รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 พ.ย. 2558 07:06:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ MK เริ่มซื้อขายวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
หลักทรัพย์
MK
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ MK เริ่มซื้อขายวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
ชื่อบริษัท                      : บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (MK)
ทุนเดิม (บาท)                    : 860,384,157.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 860,384,157
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 131,626,020
ทุนใหม่ (บาท)                    : 992,010,177.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 992,010,177
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรให้                     : บุคคลเฉพาะเจาะจง 6 ราย ได้แก่ 1. บริษัท ฟินันซ่า จำกัด 
(มหาชน) 2.นางสาวประภัสสรา สิริโชติคุณากร 3.บริษัท บีซีเอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 4.นายธงธัช เกษมสุวรรณ
5.นางนภสร ประนิช 6.นางสาวพรศริน เมธีวัชรานนท์ จำนวนรวม 131,626,020 หุ้น
เพื่อชำระค่าซื้อหุ้นบริษัทพรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 6.15
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 26 ต.ค. 2558
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 05 พ.ย. 2558
______________________________________________________________________