รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 พ.ย. 2558 12:35:00
หัวข้อข่าว
การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 815/2558

  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง  การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
  
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ("บริษัท") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ("กองทุน")
บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยทราบว่า บริษัทได้รับความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในการให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับที่ทำการใหม่ของบริษัทจัดการ
ในหัวข้อ ชื่อ และที่อยู่ของบริษัทจัดการ ดังนี้

ข้อความเดิม  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
ชั้น 25 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ทาวเวอร์ บี
เลขที่ 252/122 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803-4  

ข้อความใหม่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803-4


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว จะมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
เป็นต้นไป ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนได้ที่เว็บไซต์ www.phatraasset.com
หรือหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ทีมบริหารช่องทางและการขาย โทร.
0-2305-9855


ขอแสดงความนับถือ


(นายยุทธพล ลาภละมูล)    
กรรมการผู้จัดการ                 


ทีมบริหารช่องทางและการขาย
โทร. 02-305-9855
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้