รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 พ.ย. 2558 18:02:00
หัวข้อข่าว
แบบ F24-1
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ครั้งที่ 9/2558 
ได้มีมติดังต่อไปนี้
  ( /  )แต่งตั้ง
  (  )   ประธานกรรมการตรวจสอบ       ( / )   กรรมการตรวจสอบ
  คือ   (1) นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ
        
    โดยการแต่งตั้ง ให้มีผล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2558  
  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:      
1. ประธานกรรมการตรวจสอบนายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูรวาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี
2. กรรมการตรวจสอบนายจตุรพล ภูมิวสนะวาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี
3. กรรมการตรวจสอบนางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ  วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี
   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  นางปราณี หิรัญบรรเทา
พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับ
ที่ 1,3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท -

    บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้
1.กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2.ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

      
   ลงชื่อ ????????????? กรรมการลงชื่อ ????????????กรรมการ
      (นายสุทธิศักดิ์ วจีปิยนันทานนท์)          (นายภพ เพชรสุวรรณ)     
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้