รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 พ.ย. 2558 17:03:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 3 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
หลักทรัพย์
JASIF
แหล่งข่าว
JASIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 02 พ.ย. 2558
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล            : 16 พ.ย. 2558
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 11 พ.ย. 2558
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)       : 0.21
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 30 พ.ย. 2558
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2558 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2558
หมายเหตุ                      :
     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF)
ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 3
และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในเงินปันผล ดังนี้

     1.  ให้จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 3 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง วันที่ 30 
กันยายน 2558 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.21 บาท (คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,155 ล้านบาท)
โดยบริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 16
 พฤศจิกายน 2558

     2.  กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

หมายเหตุ : 
เงินปันผลดังกล่าวยังไม่รวมเงินลดทุนจดทะเบียนที่จะจ่ายคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมาจากค่าเช่ารับล่ว
งหน้าซึ่งกองทุนได้รับจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้
บริษัทจัดการกำลังรอความชัดเจนเรื่องภาษีสำหรับการจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยจากกรมสรรพากร
หากมีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจำนวนประมาณ 461 ล้านบาท
เพื่อคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้