รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 พ.ย. 2558 17:01:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "CPTGF"
หลักทรัพย์
CPTGF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "CPTGF"
ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ 
โกรท (CPTGF)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 10.1162
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 10.1082
วันที่มีผล                      : 05 พ.ย. 2558
หมายเหตุ                      : 1. จำนวนเงินลดทุนจดทะเบียนรวม 0.008 บาท ประกอบด้วย
- การลดทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 5 อัตราหน่วยละ 0.004 บาท
- การลดทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 6 อัตราหน่วยละ 0.004 บาท

2. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน
______________________________________________________________________