รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 พ.ย. 2558 12:46:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
หลักทรัพย์
MK
แหล่งข่าว
MK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5)        
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 02 พ.ย. 2558

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

บุคคลในวงจำกัด                   
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            : 1.บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) 2.นางสาวประภัสสรา 
สิริโชติคุณากร 3.บริษัท บีซีเอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 4.นายธงธัช เกษมสุวรรณ 5.นางนภสร ประนิช
6.นางสาวพรศริน เมธีวัชรานนท์
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 131,626,020
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น           : 131,626,020
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 6.15
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 26 ต.ค. 2558 ถึงวันที่ 26 ต.ค. 2558
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 131,626,020
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 131,626,020
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 131,626,020
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 809,500,023.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 132,300.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : 1. เปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว (เพิ่มทุน) 132,000 บาท
2. หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท 200 บาท
3. รับรองสำเนา 100 บาท
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 809,367,723.00
___________________________________________________________________________________________________

หมายเหตุ                      :
เนื่องจากบริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 131,626,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท
เพื่อชำระราคาซื้อขายหุ้นของบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ("พรอสเพค")
ส่วนหนึ่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของพรอสเพคที่ตกลงขายหุ้นสามัญทั้งหมดในพรอสเพคที่ตนถืออยู่ให้แก่บริษัท
โดยกำหนดมูลค่าหรือราคาหุ้นสามัญของบริษัทไว้ที่หุ้นละ 6.15 บาท เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
โดยราคาตลาดที่ได้จากการคำนวณราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันชำระราคาวันที่ 26 ตุลาคม
2558 เท่ากับ 4.503 บาทต่อหุ้น

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายฟิลิปวีระ บุนนาค
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นางสุธิดา  สุริโยดร
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้