รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ต.ค. 2558 08:21:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2558
หลักทรัพย์
PAP
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2558
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย วิชัย เลขะพจน์พานิช
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 16/10/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -7.57% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 52.1% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย CASTLE PEAK DEVELOPMENTS LIMITED
ซึ่งเป็นการจำหน่าย / เพิ่ม concert party เมื่อวันที่ 14/10/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 20.64% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา / เพิ่ม concert party เมื่อวันที่ 14/10/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 20.64% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 14/10/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.03% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 20.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________